System Monitorowania i Scenariusze Rozwoju Technologii Medycznych w Polsce


Przeprowadzona w ramach projektu analiza danych zgromadzonych w opracowanym w trakcie realizacji projektu systemie monitorowania i prognozowania pozwoli na określenie profili innowacyjnych w poszczególnych działach inżynierii biomedycznej oraz wyznaczenie strategicznych obszarów wdrożeniowych w przemyśle i służbie zdrowia, a także wymaganych kierunków działań edukacyjnych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych. Proponowany projekt nawiązuje do wcześniejszego projektu pilotażowego Foresight "Zdrowie i Życie". Określone w nim priorytety pokrywają się z obszarami inżynierii biomedycznej reprezentowanymi przez siedem grup roboczych sieci naukowej BIOMEN. Obecnie w skład sieci BIOMEN wchodzi 61 placówek naukowych. Podstawowe zadania wniosku będą realizowane przy współudziale członków sieci z wnioskującym konsorcjum ROTMED. Sieć BIOMEN stanowić będzie zaplecze gwarantujące wraz z dodatkowym partnerem INE PAN sukces w realizacji założonego cel. Strukturę organizacyjną realizacji produktu ROTMED przedstawiono na poniższym rysunku

Struktura organizacyjna

Schemat realizacji projektu Foresight

W trakcie realizacji niniejszego projektu nacisk zostanie położony na analizę sektora przedsiębiorstw działających w obszarze technologii medycznych. Elementami projektu Foresight będą:

Schemat realizacji projektu Foresight w zakresie rozwoju technologii medycznych pokazano na poniższym rysunku:


schemat_relizacji.jpg